KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MÜŞTERİ / DAVET SAHİBİ  AYDINLATMA BİLDİRİMİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Koru Tesisleri İktisadi İşletmesi tarafından; herhangi bir etkinlik, toplantı, indirim, kampanya vs. olması, program/rezervasyon iptali halinde tarafınızın bilgilendirilmesi, vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olmak üzere bazı genel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu veriler Ad-Soyad, TC Kimlik No, Adres, Telefon, E-posta Adresi ve fatura bilgilerinizdir. Bu genel nitelikli kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanunun 5.maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde veya açık rıza karşılığında: elde edilecek, kaydedilecek, muhafaza edilecek, sözleşme şartlarını devam ettirebilmek amacıyla güncellenecek, yeniden düzenlenecek, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla gerektiğinde hizmet aldığımız hukuk birimleri, mali müşavirler ile paylaşılacak ve yargı kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki haklarınız,

a.    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f.     Yukarıdaki (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etmektir.

 

Söz konusu taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre; İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Cemile Sultan Korusu Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuşu Sok. No: 6 Üsküdar/İstanbul adresine yazılı olarak ya da info@cemilesultan.com.tr adresine elektronik posta yolu ile iletebilirsiniz.